Black Tower

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.black-tower.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

II. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: www.black-tower.cz

Provozovatel: Black Tower Entertainment s.r.o.

Sídlo: Soukenická 877/9, 702 00, Ostrava
IČ: 140 52 491

Telefon: +420 776 11 92 68

Email: info@black-tower.cz

Adresa pro reklamace: Pavel Ondrusz, Hornická 658, Albrechtice 735 43 nebo Zásilkovna: Potraviny Amiplus, Hlavní 201, Albrechtice 735 43, ID pobočky: 7753, tel.: +420 776 11 92 68, e-mail: pavel.ondrusz@gmail.com

III. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní kromě nákladů na způsob platby a doručení zboží. Cena u zboží na objednávku a předobjednávku je platná ke dni vytvoření objednávky nebo předobjednávky a neovlivní ji pozdější změny cen.

Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel-kupující používá. Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím e-shopu www.black-tower.cz , především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

IV. Kupní smlouva

Vystavení zboží v internetovém obchodě www.black-tower.cz je nabídkou a považuje se za návrh k uzavření kupní smlouvy (s výhradou vyčerpání zásob). Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím, od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávka může být zrušena (stornována) pouze v souladu s článkem VI. těchto obchodních podmínek.

Prodávající kupujícímu potvrdí přijetí objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Lhůta pro potvrzení přijetí objednávky prodávajícím činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do e-shopu www.black-tower.cz.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou trvale přístupné na webových stránkách internetového obchodu www.black-tower.cz a je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Platby kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Stripe. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v e-shopu www.black-tower.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

V. Doručování zboží

Zboží, které je skladem je obvykle expedováno do 4 pracovních dnů od přijetí objednávky a platby od kupujícího. V případě zvolení zaslání zboží na dobírku, je zboží obvykle expedováno do 4 pracovních dnů od přijetí objednávky. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti informovat telefonicky.

Zboží na objednávku je expedováno do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky a platby od kupujícího. V případě zvolení zaslání zboží na dobírku, je zboží obvykle expedováno do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti informovat telefonicky. V případě nedostupnosti zboží, které je v objednávce u výrobce, je prodávající povinen kupujícího o tomto stavu informovat, zrušit objednávku a vrátit kupujícímu uhrazenou částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od zrušení objednávky, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal (neurčí-li kupující jinak).

Zboží v předobjednávce je obvykle expedováno do dvou pracovních dnů od naskladnění. Informace o dostupnosti produktů jsou pravidelně aktualizované podle výrobců. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti informovat telefonicky. V případě nedodání zboží, které je v předobjednávce výrobcem, je prodávající povinen kupujícího o tomto stavu informovat, zrušit předobjednávku a vrátit kupujícímu uhrazenou částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od zrušení předobjednávky, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal (neurčí-li kupující jinak).

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly, nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na www.black-tower.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena. Tím není dotčeno ustanovení prvního odstavce tohoto článku obchodních podmínek.

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoba) dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře. Úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši až 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) maximálně však do výše kupní ceny zboží, a náhradu nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím osobám. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky pro dodání zboží zdarma.

Upozorňujeme, že veškeré nezaplacené položky budou předány společnosti vymáhající pohledávky včetně všech nákladů s tím spojených.

Za doručení zboží kupujícímu se považuje převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu obvykle současně se zbožím, jinak nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

VI. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez udání důvodu a bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před expedováním zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat, a to formou jednostranného oznámení na kontaktní údaje uvedené na těchto stránkách (například osobně na pobočkách, dopisem nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu může kupující použít vzorový formulář, není to však jeho povinností (pro usnadnění komunikace je však vhodné v takovém případě v odstoupení uvést datum nákupu nebo číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží).

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal (neurčí-li kupující jinak). Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Platba bude kupujícímu vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět prodávajícímu.

Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zaslat nebo předat prodávajícímu zakoupené zboží (viz kontaktní údaje uvedené na těchto webových stránkách). Aby byla dodržena lhůta pro vrácení zboží, postačuje jej odeslat před uplynutím příslušné lhůty. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží odpovídá kupující za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy najdete na konci těchto podmínek.

VII. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při jejím převzetí kupujícím, neprokáže-li se opak.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

bezplatné odstranění vady opravou;

přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

VIII. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, a to osobně na některé z poboček prodávajícího nebo zasláním vadného zboží na adresu prodávajícího (viz Kontaktní údaje). Při reklamaci kupující uvede datum převzetí zboží (datum nákupu), popis závady, požadavek na způsob vyřízení reklamace a své kontaktní údaje. Při osobním uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení obsahující výše uvedené údaje a lhůtu pro vyřízení reklamace. K reklamaci kupující přiloží rovněž originál nebo čitelnou kopii dokladu o koupi zboží (fakturu).

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

IX. Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Uzavřením kupní smlouvy nebo vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k tomu, že provozovatel internetového obchodu www.black-tower.cz bude po dobu neurčitou zpracovávat jeho osobní údaje získané prostřednictvím registračního formuláře, jakož i další údaje získané v souvislosti s využíváním internetového obchodu www.black-tower.cz (osobními údaji se zejména rozumí jméno, příjmení, rok narození, e-mailová a dodací a fakturační adresa, provozními údaji se zejména rozumí seznam objednávek uskutečněných zákazníkem), a to za účelem poskytování služeb a produktů prostřednictvím tohoto internetového obchodu a pro obchodní a marketingové účely provozovatele a jiných subjektů. Dále zákazník souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zákazníkům zasílat obchodní sdělení, která přímo nebo nepřímo propagují služby či image provozovatele.

Osobní údaje může provozovatel v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit:

osobám, které se podílejí na poskytování služeb a produktů internetového obchodu www.black-tower.cz;

osobám ověřujícím důvěryhodnost a platební morálku zákazníka;

osobám vymáhajícím pro provozovatele pohledávky.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit a opravovat, jakož i další práva uvedená v zákoně o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním údajů pro marketingové a obchodní účely a souhlas se zasíláním obchodních sdělení propagujících služby či image provozovatele lze kdykoliv bezplatně odvolat na e-mailové adrese info@black-tower.cz nebo na telefonním čísle 776 11 92 68. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy České republiky v platném znění.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím je možné řešit také mimosoudní cestou. Kupující má právo obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci. Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Více informací o řešení mimosoudního spotřebitelského sporu včetně formuláře návrhu na www.coi.cz.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 26. ledna 2022.

0